Ana Anton: Poduri lirice – Poetical bridges (poeme bilingve)

5 Jun 2017 by m.gurza, Comments Off on Ana Anton: Poduri lirice – Poetical bridges (poeme bilingve)

Publicată iniţial cu numele de Corcodel, născută la 25 iulie 1952, în oraşul Huşi, judeţul Vaslui, Ana Anton este o poetă de origine română. Debutează la Radio Iaşi în 1963 citind propriile creaţii. Anii 1967-1968 aduc bucuria primelor publicaţii în revistele şcolare din Huşi şi în alte reviste din ţară. În anii 1970, Ana se face remarcată, graţie talentului său oratoric, prin prezentarea de spectacole şi participarea sa la Festivalul Umorului desfăşurat la Vaslui. În aceeaşi ani participă la diverse concursuri naţionale de poezie care îi revelează talentul şi obţine premii şi medalii. Activitatea literară devine din ce în ce mai ferventă prin prezenţa scrierilor ei în antologii, culegeri colective precum şi în publicaţii naţionale. În paralel e prezentă în diferite cenacluri literar-artistice de renume precum: „Junimea” din Iaşi, „Comentar”  şi „Flacăra” din Bucureşti. Crezul ei poetic gravitează în jurul ideii că poezia este o preţioasă haină de sărbătoare a spiritului pe care o lăsăm moştenire ca pe o rugă.

Publicaţii recente:

Dialog, volum ce reuneşte poeziile celor două autoare: Ana Anton şi Valentina Teclici, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2011. Iniţiativa proiectului se datorează Valentinei ca semn al prieteniei ce le leagă încă din copilărie.

Florilegiu Liric Vasluian, antologie, Editura Sfera, Bârlad, 2015.

 

***

Ana Anton, originally published under the name Corcodel, born on the 25th of July 1952 in Huși, Vaslui County, is a Romanian poet. She made her debut at Radio Iaşi in 1963 by reading her own work. The years 1967-1968 brought her the joy of her first publications in the school magazines in Huși and other national magazines. In 1970, Ana stood out thanks to her oratorical talent by presenting performances and by her participation in the Humour Festival held in Vaslui. In the same year, Ana participated in various national poetry competitions that revealed her talent and got her awards and medals. The literary work becomes ever more fervent, her writing being published in anthologies, collections and in national publications. In parallel she is present in various famous literary and artistic circles such as: “Junimea” from Iaşi, “Comentar” and “Flacăra” from Bucharest. Her poetic creed revolves around the idea that poetry is a precious garment for celebrating the spirituality that is passed on as a prayer to the next generations.

 

Recent publications:

Dialogue, Oscar Print Publishing House, Bucharest, 2011, collection which brings together poems from both authors Ana Anton and Valentina Teclici. Valentina had the initiative of this project as a sign of friendship which binds them since childhood.

Florilegium Lyric Vasluian anthology, Sfera Publishing House, Bârlad, 2015.

 

***

 

DANS

 

Nu e doar o întâmplare

că dansăm pe ringul vieţii.

Graiul dansului sculptează

cu o daltă nevăzută

sângele speranţei noastre.

Paşi mărunţi sau uriaşi,

zgâriaţi de caldarâmuri,

ne înscriu în traiectorii

largi, înguste sau perfide

unde nimeni nu trişează

dar se-aude cum respiră

pătimaşă – inima…

Însă cum vom şti să ducem

lutul adunat sub tălpi

şi pe unde va fi treapta

care face diferenţa

între-nvinşi şi-nvingători?

Viaţă, dans cu paparude

şi cu clovni ascunşi sub măşti,

n-ai lăsat pe nimeni singur

în această clocotire.

Viaţă, dans nebun, sălbatic,

curcubeu învolburat,

vâlvătaie şi iubire…

Viaţă, ce ne-ai mai dansat!

 

DANCE

 

It is not by chance

that we dance on life’s stage.

The language of dance carves

the blood of our hope

with an unseen chisel.

Small or giant steps

scratched by roads’ asphalt

connect us to large,

narrow or shifty trajectories

where nobody cheats

but we can hear how the heart

is impetuously breathing…

How will we know

to carry the clay

gathered underneath our soles?

and where will be the edge that

makes the difference

between losers and winners?

Life, dance with puppets

and clowns hidden behind masks,

you never let anyone alone

in this turmoil.

Life, crazy, wild dance

whirling rainbow,

blaze and love…     

Life, how you’ve made us dance!

 

 

CÃLÃTORIE

 

Şi în frunze există ţărână…

Uită-te-n jur:

Toată întinderea este năucă.

Nimeni nu umblă prea teafăr

Prin lume;

Toţi căutăm leacuri

Pentru vreo rană:

Pe tine te doare plecarea,

Pe ea o mistuie îndoiala…

Numai eu port răni

Pe deasupra.

Nu e de-ajuns că sunt rana eului meu?

Ca un mânz rătăcit într-o seară

Sufletul tău vine hoţeşte

Până-n coliba tăcerilor mele

Să mă tămăduiască…

Vrea să îi dau dezlegare

Pentru vreo călătorie

Până spre capătul vremii…

de unde orice lucru

începe să doară.

Ploaia îmi cere adăpost

Şi iubirea se face biserică.

Nici o inimă nu mai coboară:

darul cel mare e în tine.

Lângă palmele tale, mirifice leacuri,

soseşte cerbul din luptă

să dăruiască învinsului sceptrul

şi apoi să moară.

De aici izbânda începe să doară!

 

JOURNEY

 

There is dust even in leaves…

Look around:

The whole horizon is confused.

No one walks too sane

Through the world.

We all seek remedies

For a wound:

You ache for leaving

She’s tormented by doubt

Only I have wounds

On the outside

Isn’t it enough that I am the wound of my ego?

As a lost foal

Your soul sneaks in one evening

Into the hut of my silence

To heal me.                       

He wants me to set him free

For a journey to the end of time…

where everything

starts to hurt.

Rain asks me for shelter

And love becomes church.

No heart descents anymore:

the greatest gift is within.

Near your palms, magical healers

the stag arrives from the battle

to give the scepter to the defeated

and then die.

Hence victory begins to hurt!

 

 

PASÃRE

 

Ea zvâcnise din lumină

dantelându-şi aripa

ridicând mai sus tot cerul

şi cărând în cioc planete

şi noiane de-ntrebări!

Ea zbura din ancestrale

timpuri ale vieţuirii noastre…

Parcă semăna cu tine,

parcă semăna cu noi…

Uite cum ne-nvaţă zborul!

Ea venise din lumină

cu răspunsuri pentru noi.

Să fi fost himeră oare

sau e dalta lui Brâncuşi…

E un suflet călător

împroşcând cu diamante

viaţa noastră-a tuturor!

 

BIRD

 

She flew from light

lacing her wing

lifting the whole sky,

carrying planets in her beak

and mountains of questions.

She flew from ancestral times

of our lives….

She seemed to look like you

she seemed to look like us.

Look how she teaches us to fly!

She came from light

with answers for us.

Was she maybe a chimera

or Brâncuşi’ s chisel…?

She is a nomad soul

splashing with diamonds

all our lives!

———————————-

*Cele trei poezii selectate în acest volum au fost publicate iniţial de Ana Anton în volumul ei de debut Dialog, coautor Valentina Teclici, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2011

*Ana Anton has initially published the three poems selected for this collection in her debut book Dialogue, co-author Valentina Teclici, Oscar Print Publishing House, Bucharest, 2011

 

Comments are closed.

Cuvânt și Iubire

Cuvânt și Iubire

„De aş grăi în limbile oamenilor şi ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare şi chimval răsunător. Şi [&hellip

Comments Off on Cuvânt și Iubire

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!
,,Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuiește, nu se laudă, nu se trufește". (Corinteni 13,4)
 

Carţi în format PDF

Articole Recente

Reviste de cultură și spiritualitate

Linkuri Externe

Multimedia

Ziare

Vremea

Ultimele Comentarii